Regulamin

§1 Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) reguluje świadczenie na rzecz zarejestrowanych Użytkowników usługi drogą elektroniczną przez Firmę Gryszko.com – Bartosz Gryszko, NIP: 5222766449  (dalej „Firma”) za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://przepisytradycyjne.pl (dalej “Strona internetowa”).

 2. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej, pisemnej umowy.

 3. Użytkownicy są związani postanowieniami Regulaminu i jego Załączników od chwili rozpoczęcia korzystania z danej Usługi.

§2 Rejestracja i logowanie

 1. Firma za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia Użytkownikom usługę w postaci możliwości zarejestrowania konta Użytkownika, publikowania komentarzy oraz dokonywania ocen prezentowanych treści.

 2. Firma za pośrednictwem strony udostępnia usługę w postaci komentowania prezentowanych treści również bez rejestrowania konta Użytkownika, po jednorazowym potwierdzeniu adresu e-mail. Komentarze mogą być poddawane moderacji, Firma zastrzega sobie możliwość usunięcia lub niezaakceptowania do publikacja komentarza bez podania przyczyny.

 3. Rejestracja konta Użytkownika na Stronie internetowej i uzyskanie do niej dostępu możliwe jest poprzez podanie adresu e-mail i hasła oraz aktywację konta przez link aktywacyjny, wysłany w wiadomości e-mail na podany adres.

 4. W trakcie Rejestracji Użytkownik proszony jest o dobrowolne podanie swoich danych, tj. imienia, adresu e-mail oraz zdjęcia.

 5. Rejestracja i korzystanie z konta Użytkownika na Stronie internetowej jest całkowicie darmowe i dobrowolne.

 6. Użytkownik może w każdym czasie usunąć zarejestrowane na Stronie internetowej konto.

§3 Publikowanie treści na Stronie internetowej przez Użytkownika

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów publikowanych przez Użytkowników w komentarzach.

 2. Użytkownik Strony Internetowej oświadcza, że posiada prawa  autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych w komentarzach zdjęć i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne nadużycia. Firma nie bierze żadnej odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich co do zamieszczonych przez Użytkownika zdjęć.

 3. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszania przez niego zasad niniejszego regulaminu, publikowania nieodpowiednich treści lub podejmowania działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ______________.

 2. Regulamin dostępny jest do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej https://przepisytradycyjne.pl/regulamin.

 3. Firma zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Firma poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem w 7 dni

 4. Integralną część Regulaminu stanowią: